بنر 10 انس نوین تاک

بنر 10 انس نوین تاک

خصوصیات:

نوع بافت : 500 * 500

عرض : 320 _ 300 _ 280 _ 265 _ 250 _ 220 _ 200 _ 180 _ 165 _ 150 _ 120 _ 100 _ 90

طول : 50 m

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )